Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

ANUNȚ DE VÂNZARE A UNOR BUNURI ALE SOCIETĂȚII DEBITOARE S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L., în faliment/ in bankrupcy/ en faillite, J29/810/2012, CUI 30237093

Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SANISLAV AURELIA, cu sediul in București, str. N. C. Starostescu nr.10, et.2, ap.5, sector 1, cod poștal 011877, Nr. Reg. U.N.P.I.R. RFOI-4285, Nr. Atestat U.N.P.I.R. 1B4285; C.I.F. 24750778, telefon 0736.273.810, e-mail corespondentadcv@gmail.com prin reprezentant legal Sanislav Aurelia, (Șef Birou Juridic Cabinet Cons. Jur. Vlăsceanu Dan), Sediul pentru comunicarea actelor de

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinare din data de 08.01.2021

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile art.133, alin. (2) și art.134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta: D I S P O Z I Ţ I E: Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 08.01.2021, orele 10,00, care se va desfasura prin intermediul platformei

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 26.11.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL organizează CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, Clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Economico-Financiar

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință extraordinară ȋn data de 18.12.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea

Anunț

In data de 15.12.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume:  loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului  loc nr. 1 si loc nr. 3 aflate vis-a-vis de CT, bloc 10A In vederea participarii la procedura de atribuire

D I S P O Z I Ţ I E privind declararea zilei de 10 decembrie 2020, zi de doliu pe raza Orașului Mizil

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 155, alin (1),lit.e) si ale art.196 alin (1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; D I S P U N E : Art. 1. Se declară ziua

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință de îndată ȋn data de 09.12.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea

Anunț

Avand în vedere defășurarea alegerilor locale în data de 06.12.2020, Primăria Oraș Mizil și S.P.C.L.E.P Mizil vor fi închise în data de 07.12.2020 pentru dezinfecție.

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 26.11.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea