Achizitie: Lucrari de reparatii prin asternere covor bituminos pe Strada 24 Ianuarie si Prelungire M. Kogalniceanu Mizil

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii prin asternere covor bituminos pe Strada 24 Ianuarie si Prelungire M. Kogalniceanu Mizil
CPV: 45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
Descrierea contractului: Reparatii strazi: 24 Ianuarie si Prelungire M. Kogalniceanu, prin asternerea unui covor bituminos astfel: – Curatare suprafata existenta; – Amorsare suprafata; – Ridicare la cota: 16 camine vizitare si 10 geigere (guri de scurgere apa pluviala) – Asternere si compactare covor bituminos BAPC 8 cu grosimea de 5 cm. Suprafata totala a carosabilului este de 4282 mp din care 3369 mp Str. 24 Ianuarie si 913 mp Prelungire M. Kogalniceanu
Valoarea estimata fara TVA: 166998.00 RON
Conditii contract: Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate care atesta calitatea materialelor utilizate. Termen de executie: 20 zile de la semnarea contractului; perioada de garantie a lucrarilor de minim 24 de luni de la receptia lucrarilor. Operatorul economic castigator va constitui garantiede buna executie de 5% din valoarea contractului.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) operatorul economic a mai executat lucrari de constructie si/sau modernizari si/sau reabilitare si/sau reparatii curente aferente infrastructurii de transport rutier. Respectivele certificari se refera la copii contracte/extrase contracte pentru lucrarile mentionate mai sus, indicând cel putin: obiectul contractului astfel încât sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii, valoarea în lei fara TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atesta îndeplinirea obligatiilor contractuale (documente de predare-primire, receptie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 02.04.2018
Informatii suplimentare: Operatorii economici interesati vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru lucrarea ce face obiectul prezentului anunt într-o pozitie purtând numele: ”Lucrari de reparatii prin asternere covor bituminos pe Strada 24 Ianuarie si Prelungire M. Kogalniceanu Mizil, conform anunt publicitar nr. xxxx [se va trece numarul pe care îl va avea anun?ul în SEAP]”, cod CPV 45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2). Ofertele financiare trebuie sa fie întocmite în lei si sa fie valabile 20 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP pâna la data de 02.04.2018.De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta care corespunde cerintelor sale si are cel mai mic pre? si va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectiva.În termen de doua zile de la primirea notificarii prevazute mai sus, operatorul economic are obligatia de a transmite: -prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta, -prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstreaza îndeplinirea conditiei de participare cu privire la experientasimilara.Netransmiterea unui raspuns în termenul mentionat mai sus echivaleaza cu neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SEAP daca accepta oferta ferma, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de catre operatorul economic si numai dupa verificarea si acceptarea documentelor care dovedesc ca respectivul operator economic îndeplineste cerintele cu privire la experienta similara.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a solicita clarificari cu privire la dovedirea experientei similara.

Prezenta procedura se anuleaza din motive tehnice.