Achizitie: Servicii de consultanţă pentru elaborare și depunere cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 10 pentru obiectivele Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil și Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Mizil

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de consultanţă pentru elaborare și depunere cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 10 pentru obiectivele Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil și Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Mizil
CPV: 79421200-3 – Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
Descrierea contractului: Elaborarea și depunerea cererilor de finanțare și documentelor anexe pentru proiectele “Modernizarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil” și “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5, Oraş Mizil”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Valoarea estimata fara TVA: 93250
Conditii contract: Data de începere a contractului va fi data semnării de către ambele părţi. Termen maxim de transmitere a proiectului prin MySMIS: 03.05.2018. Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 tranşe, în baza facturilor emise de proiectant, după cum urmează: -15% după transmiterea aplicației în MySMIS; -85% după primirea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria proiectantului.
Conditii participare: -Operatorul economic trebuie să facă dovada înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prin furnizarea certificatului constator emis de ONRC. – Experienţă similară: Consultantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a prestat, în mod corespunzător servicii de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, constând în servicii de consultanță pentru elaborarea de cereri de finanțare pentru infrastructură educațională, în urma cărora s-a obținut finanțarea obiectivului prin Programul Operațional Regional 2007-2013. – Resurse umane: operatorul economic va face dovada disponibilitătii unui manager de proiect și expert accesare fonduri europene, pentru realizarea contractului, prin furnizarea declaraţiilor de disponibilitate ale acestora, în original, însoţite de CV-uri Europass și documente care susțin informațiile din CV, precum și calitatea de membrii în echipele de elaborare a cererilor de finanțare (recomandări, decizii, dispoziții, etc.).
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 07.03.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. EVENTUALELE SOLICITARI DE CLARIFICARI SE VOR TRANSMITE IN TIMP UTIL PENTRU ELABORAREA RASPUNSURILOR LA ADRESELE INDICATE. Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratură. Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Şef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 07.03.2018, ORA 16.00.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE (.doc)

Clarificare 1 05.03.2018 (.doc)

Clarificari 2 06.03.2018 (.doc)