ACHIZIŢIE Servicii întocmire documentaţii pentru intrarea în legalitate pentru extindere rețea de apă și canalizare zona cartier Mizil

• NR ANUNT: ADV1150280
• TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
• DATA CREARE: 01.06.2020 19:37
• DATA PUBLICARE: 02.06.2020 19:18

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: ORASUL MIZIL
CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14
Tara: Romania
Tel: +40 244250027
Fax: +40 244250551
E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro
Punct(e) de contact: Petronela STURZ
In atentia: Alina Ranceanu

ANUNT
Denumire contract: Servicii întocmire documentaţii pentru intrarea în legalitate pentru extindere rețea de apă și canalizare zona cartier Mizil
Data limita depunere oferta: 08.06.2020 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Valoare estimata: 8.500,00 RON

Descriere contract:
Orasul Mizil a achiziționat lucrări pentru extindere rețea de apă și canalizare în zona cartier (str. Lumnii, str. Lunii, Aleea Trandafirilor), după cum urmează: extindere rețea de apă – conductă PEHD100, SDR17, De63, în lungime de 230 m pe str. Luminii, 170 m pe str. Lunii și 100 m la Aleea Trandafirilor; extindere rețea de canalizare – conductă PVC tip KG SN8 D250, în lungime de 230 m pe str. Luminii, 170 m pe str. Lunii și 100 m la Aleea Trandafirilor.
Pentru intrarea in legalitate sunt necesare urmatoarele documente, ce fac obiectul contractului:
– Pentru emiterea certificatului de urbanism (CU), conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991:
o plan topografic cu evidenţierea imobilului în cauză;
– Pentru emiterea autorizaţiei de construire (AC), conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991:
o avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism;
o proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, întocmit conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
o expertiza tehnică rețele tehnico-edilitare de alimentare cu apă și canalizare – domeniile A1, B9 și Se/Is
– Proiect tehnic de execuţie (PTE), întocmit conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Documentatiile vor fi intocmite conform prevederilor legale în vigoare.
Tariful contine toate costurile cu onorariile, cazarea, masa, transportul expertilor, etc.
Taxa pentru avizarea documentației la OCPI se va plăti de către autoritatea contractanta.
Autoritatea contractanta va fi responsabilă pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Taxele aferente obţinerii avizelor vor fi plătite de către achizitor.
Beneficiarul va asigura verificarea documentatiei tehnice, conform legislatiei in vigoare. In cazul in care vor exista observatii din partea verificatorilor, documentatia actualizata va fi furnizata de catre proiectant in maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea observatiilor verificatorilor de catre beneficiar.

Conditii referitoare la contract:
Termene de realizare:
– dovada depunerii planului topografic cu evidenţierea imobilului în cauză la OCPI – maxim 7 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de începere;
– documentațiile pentru obținere avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism – maxim 5 zile lucrătoare de la furnizarea certificatului de urbanism de către beneficiar; dacă vor exista solicitări de refacere/actualizare/completare din partea organelor emitente de avize, documentațiile actualizate vor fi furnizate în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea de către beneficiar a comunicării cu privire la solicitarea respectivelor instituţii;
– proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor şi raportul de expertiza tehnică: maxim 7 zile de la furnizarea de catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor și punctului de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism
– proiect tehnic de execuție – maxim 3 zile lucrătoare de la furnizarea autorizației de construire de către beneficiar.
Operatorul economic desemnat câștigător va constitui garanție de buna executie repezenatnd 5% din valoarea contractului.
Plata documentaţiilor se va face astfel: tranşa I (după obținerea CU), tranşa II (după obţinerea AC), tranşa III (la furnizarea PTE), conform sumelor stabilite în centralizatorul ofertei. Plata se va face în maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la beneficiar.

Conditii de participare:
Operatorul economic trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani raportați la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunț, a dus la bun sfârșit servicii de proiectare pentru lucrări în domeniul construcțiilor civile. Trebuie să facă dovada că dispune de următoarele resurse umane: ing. topo autorizat OCPI/ANCPI şi pentru expertul/experții tehnic(i) atestat/atestați în domeniile A1, B9, Se/Is, propus pentru realizarea expertizei tehnice la rețeaua tehnico-edilitară de alimentare cu apa si canalizare.
Op. ec. va depune o oferta tehnica si o oferta financiara.
Propunerea tehnică, transmisă prin e-mail (achizitii@primaria-mizil.ro si petrosturz@yahoo.com), va include: descrierea modului în care se va realiza contractul (etape, descriere, termene, etc.), pentru verificarea cu cerintele din prezentul anunt; documente care atestă îndeplinirea cel puţin a unui contract similar; documente pentru personal menţionat mai sus – inginer topograf şi expert tehnic (certificat de atestare, legitimaţie, alte documente relevante, declaraţie de disponibilitate, etc.); declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale şi cu privire la relațiile de muncă.
Op. ec. interesat va publica în catalogul SEAP oferta financiară pentru serviciile ce fac obiectul prezentului anunţ într-o poziție purtând numele: “Servicii întocmire documentaţii pentru intrarea în legalitate pentru extindere rețea de apă și canalizare zona cartier Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX”, Cod si denumire CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2). De asemenea, împreună cu oferta tehnică, operatorul economic interesat va transmite achizitorului, prin e-mail, un centralizator al costurilor aferenete îndeplinirii contractului astfel; pentru faza CU (ridicare topo), pentru faza AC (docum. avize/acorduri, PAC, expertiză tehnică), pentru faza PTE. Oferta financiara va fi întocmita în lei şi va fi valabilă 20 zile de la data limita depunerea ofertelor.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerintelor din prezentul anunt.

Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă invitam sa consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 08.06.2020, ora 16.00. De asemenea, operatorul economic care va depune o ofertă va notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP, transmiţând şipropunerea tehnică şi propunerea financiară (centralizatorul), menţionate mai sus. Autoritatea contractata va initia achiziţia din catalog, conform criteriului de atribuire, dupa verificare îndeplinirii cerintelor din anunţ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări.