ACHIZITIE Servicii verificare documentatie tehnica proiect eficienta energetica Spital Sf. Filofteia Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL
CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14
Tara: Romania
Tel: +40 244250027
Fax: +40 244250551
E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro
Punct(e) de contact: Petronela STURZ
In atentia: Alina Ranceanu

Denumire contract: Servicii verificare documentatie tehnica proiect eficienta energetica Spital Sf. Filofteia Mizil
Data limita depunere oferta: 15.05.2020 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71328000-3 – Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
Valoare estimata: 11.744,72 RON

Descriere contract:
Obiectul contractului: Asigurarea verificării documentațiilor tehnice în conformitate cu prevederile Legii 1O/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrările de investiţii din cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal” Cod SMIS: 118230. Prestatorul va furniza la terminarea activităţii de verificare a proiectelor următoarele: documentaţiile tehnice (P.T., D.E., C.S., D.T.A.C., D.T.O.E.) ştampilate şi semnate de către verificatorii atestaţi de proiect şi Referatele de verificare pentru toate cerinţele esenţiale. Prestatorul va asigura un număr suficient de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu scopul lucrărilor de investiţii, astfel încât să asigure atingerea rezultatelor şi îndeplinirea obiectivelor contractului în termenele prevăzute de acesta. Verificatorii de proiecte sunt atestați de către MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice), conform Ordinului nr. 2264/2018, prin certificat de atestare, legitimaţie şi ştampilă pentru competenţa pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor fundamentale (prevăzute de Legea 10/1995), necesare proiectului, valabile. Verificatorul de proiect va efectua verificarea numai pentru cerinţele şi în specialităţile pentru care a fost atestat. Verificarea tehnică de calitate a proiectelor tehnice (PT, D.E, CS, D.T.A.C, D.T.O.E.) se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi potrivit legii. Domeniile de specialitate pentru care trebuie asigurată verificarea documentaţiei tehnice de către verificatori atestaţi de proiecte sunt următoarele: A1, A2, B1, C (Ci, Ci), D, E, F, Iint (Is, It), Ig, Ie. Lista este orientativă si nu este limitativă. Prestatorul va efectua verificarea tehnică de calitate a proiectelor în functie de cerintele fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Conditii referitoare la contract:
Contractul va intra în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi va rămâne în vigoare până la avizarea proiectului tehnic de către finanţator (OI ADR Sud Muntenia). Prestarea activităţilor ce fac obiectul contractului: în maxim 10 zile lucrătoare pentru verificarea documentaţiilor tehnice (PT, D.E, C.S, D.T.A.C, D.T.O.E.), elaborate de către Proiectant. Emiterea facturii pentru prestarea serviciilor se va face numai dupa avizarea proiectului tehnic de catre finantator (ADR Sud Muntenia). Plata se va face in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii.

Conditii de participare:
Sunt prezentate în caietul de sarcini anexat. Operatorii economici vor depune oferta tehnica si financiara. Propunerea tehnica va include: memoriu tehnic privind metodologia propusă; lista cu personalul propus; documente pentru personal (certificat de atestare, legitimaţie, pentru fiecare dintre membrii echipei şi declaraţie de disponibilitate); declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale şi cu privire la relațiile de muncă.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini. si din prezentul anunt

Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă invitam sa consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: Servicii verificare documentatie tehnica proiect eficienta energetica Spital Sf. Filofteia Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX, Cod si denumire CPV: 71328000-3 – Servicii de verificare a structurilor portante (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a seviciilor și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Oferta tehnica si oferta financiara vor fi atasate ofertei postate in catalogul SEAP. Oferta financiara va fi întocmita în lei şi va fi valabila 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 15.05.2020, ora 13.00. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP. Autoritatea contractata va initia achiziţia din catalog, conform criteriului de atribuire, dupa verificare indeplinirii cerintelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

Caiet de sarcini verificare PT EE Spital