Acte necesare completării dosarului pentru acordare indemnizație pentru susținerea familiei

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI PENTRU ACORDARE CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR – OUG 111/2010

– actul de identitate al solicitantului
– acte doveditoare privind componenta familiei
* certificat de nastere al copilului nou- nascut si livret de familie
* hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, unde este cazul;
* decizie a DGASPC pentru masura de plasament, unde este cazul;
* hotarare judecatoreasca de instituire tutela, unde este cazul;

– certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;

Toate actele de mai sus se prezinta in original si copie xerox;

– acte doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit pe ultimele 12 luni anterior nasterii copilului.
* dovada eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indeptatita a realizat venituri supuse impozitului timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului ( adeverinta tip si decizia de suspendare a CIM eliberate de angajator cu mentiunea perioadei pentru care se suspenda – unul sau doi ani, dupa cum opteaza parintele solicitant);
* dovada eliberata de administratia financiara, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole( dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere);
* adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, sau dupa caz alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate acordat in conditiile Legii 19/2000;
* adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate potrivit OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, de la angajator sau, dupa caz, de la Casa teritoriala de asisgurari de sanatate ori Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru persoanele ce au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala;
* dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori, sau , dupa caz, declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
* dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unic, privind veniturile realizate de acestia;
– acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare
* declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc nu beneficiaza de indemnizatie sau stimulent;
* declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane sau unui organism privat autorizat sau serviciu public;
* declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulta ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate,
* adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;

IMPORTANT !!!
NOTA* – Lunar, pana pe data de 5, dosarele primate in luna precedenta se inainteaza la D.M.S.S.F. Prahova.
Dosarele privind acordarea stimulentului de insertie se depun la D.M.S.S.F. Prahova in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor la Biroul Administratie publica.

— Sectiune in curs de modificare —