Anunț

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar:

-proba scrisă în data de 14.12.2021.
-proba interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 02.12.2021.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii doi ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Acte necesare înscrierii la examenul de promovare în grad profesional

a)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
e)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

La bibliografia comună se adaugă bibliografie de specialitate dupa cum urmează:

-pentru funcţionarii publici din cadrul serviciului impozite şi taxe locale:

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi taxe locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale aprobata prin Legea nr. 223/2002;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata prin Legea nr. 233/2002;

-pentru funcţionarii publici din cadrul SPCLEP Mizil:

5. Ordonanță de urgență 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*) – Republicare;
6. Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
8. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

-pentru funcţionarii publici din cadrul serviciului amenajarea teritoriului şi
urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură

5. Legea nr. 50/1991 actualizată și republicată privind autorizarea executarii lucrărilor de
construcții;
6. Ordinul MDRL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu completările și modificările ulterioare;
8.Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consulatare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
9. HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalații aferente, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.