Anunț

Având în vedere prevederile art.480-481 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în clasă conform următorului calendar :
-probă scrisă în data de 06.12.2021.
-proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Cererile de înscriere se depun în termen de 5 zile de la data afişării.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei publice;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Acte necesare înscrierii la examenul de promovare în clasă:

a)cerere de înscriere la examen, depusă în termen de 5 zile de la data afişării;
b)diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţă care să ateste absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
7. Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în clasă din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în clasă din cadrul Primăriei oraşului Mizil