Anunt

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL
ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT de
MEDIATOR SANITAR

Denumirea postului temporar vacant: MEDIATOR SANITAR
Numărul posturilor scoase la concurs: 1
Structura din care face parte postul temporar vacant: Serviciul Public de Asistență Socială Mizil, Compartiment Asistenți Medicali Comunitari și Mediatori Sanitari

Condiții de participare:
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Atestat de mediator sanitar;
– Vechime în muncă: între 3 și 5 ani;
– Cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
– Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
– Vârsta minimă de 18 ani;
– Capacitate deplină de exercițiu;
– Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– Nu există condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente necesare depunerii dosarului de concurs:
– Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
– Copie act de identitate;
– Copie documente care atestă nivelul studiilor, precum și copie documente care atestă efectuarea altor specializări – atestat de mediator sanitar;
– Adeverință care atestă vechimea în muncă;
– Cazier judiciar;
– Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
– Curriculum vitae.
Dosarele de concurs se depun la sediul SPAS Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 85, până la data de 29.09.2016, ora 16.30 – persoană de contact: doamna Toader Elena Daniela, telefon: 0244/250020.

Probele de concurs sunt:

1. Probă scrisă – data desfășurării: 07.10.2016, ora 10.00;
2. Interviu – data desfășurării, 13.10.2016, ora 10.00.

Probele de concurs se vor susține la sediul Primăriei orașului Mizil din B-dul Unirii, nr. 14.

BIBLIOGRAFIE
CALENDAR DESFASURARE CONCURS

ȘEF SERVICIU,
Elena Daniela Toader