Anunt cadastru

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
ÎNREGISTREAZĂ GRATUIT IN CADASTRU SI CARTEA FUNCIARĂ, TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILANUL ORASULUI MIZIL.
VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAŢI COPII LEGALIZATE ALE ACTELOR DE PROPRIETATE ŞI ACTE DE STARE CIVILĂ
LA BIROUL CADASTRU SI AGRICULTURA.