Anunț concurs promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar:
-proba scrisă în data de 10.12.2020
-proba interviu în data de 15.12.2020.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 02.12.2020.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii doi ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Acte necesare înscrierii la examenul de promovare în grad profesional

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2018;
b)adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

BIBLIOGRAFIE comuna:
1. Constituția României;
2. OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ- Partea III-Titlul V şi Partea VI-titulul II;
3. OUG.nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Bibliografia comună se completează cu următoarele acte normative de specialitate:

-pentru funcționarii publici din cadrul serviciului buget-contabilitate
1. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cehltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.82/1991- legea contabilitătii cu modificările şi completarile ulterioare.

-pentru funcționarii publici din cadrul serviciului impozite și taxe locale:
1. Legea nr.227/2015- Codul Fiscal;
2. Legea nr.207/2015 – Codul de procedură fiscală.

-pentru funcționarii publici din cadrul compartimentului audit:
1. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
2. Hotararea 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

-pentru functionarii publici din cadrul serviciului public de evidenta persoanelor:
1. Ordonanta urgenta 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*) – Republicare;
2. Hotararea 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
3. Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Anunț examen promovare în format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat la Primăria oraşului Mizil în data de 10.12.2020

Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 10.12.2020 în cadrul Primariei orașului Mizil