Anunț concurs șef serviciu

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în oraşul Mizil, Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova

organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : ŞEF SERVICIU gradul II- 1 post

Condiţii de participare :
DETALII CONDITII DE PARTICIPARE PDF

Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani ;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I ;
-cunostinte operare pe calculator-nivel mediu;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Data de susţinere a probei scrise : 21.06.2016 la sediul Primăriei oraş Mizil.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Mizil.

Dosarul de înscriere la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.143 din Hotarîrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de HG nr.1173/2008:

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraşiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
6) Cazierul administrativ
Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie concurs
1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
5.H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
6.Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
7.Programul Operaţional Regional 2014-2020
8.OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
9.H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
10.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
11.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
12.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
13.OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
14.Legea 211/2011, republicată, privind regimul deşeurilor.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.