Anunt concurs

ANUNŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs conform Legii 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de : consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul dezvoltare, investiţii, achiziţii publice, mediu şi proiecte europene -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel :
– proba scrisă în data de 30.10.2018, orele 10,00,
– proba interviu în data de 02.11.2018 orele 10,00.
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei oraş Mizil.
Relaţii suplimentare la sediul din Mizil, Bd.Unirii, nr.14, persoană de contact: Comănescu Mihaela, nr. de telefon 0244-250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarului public, republicată;
4. Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020- Condiţii Generale pentru Accesarea Fondurilor;
5. Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

PRIMAR,
SILVIU CĂLIN NEGRARU

ANUNT CONCURS IN FORMAT .PDF