Anunț examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar :
-proba scrisă în data de 28.06.2021.
-proba interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 14.06.2021.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii doi ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

a)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
e)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008.

BIBLIOGRAFIE

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad profesional din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad profesional din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultate finale la concursul de promovare in grad profesional din cadrul Primăriei oraşului Mizil