ANUNŢ pentru ocuparea unui post de coordonator activitate de implementare planuri de afaceri şi activitate monitorizare afaceri, în cadrul echipei de implementare a proiectului MIZIL START UP PLUS

Oraşul Mizil organizează concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinate de 12 luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin HG nr. 325/2018, pentru 1 post de coordonator activitate de implementare planuri de afaceri şi monitorizare afaceri în cadrul proiectului MIZIL START UP PLUS.
Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postului mai sus-menţionat numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice din prezentul ANUNȚ:

Pentru participarea la concurs candidaţii vor depune un dosar de concurs care să conţină următoarele documente:
– cerere de înscriere (Anexa 1), însoţită de Curriculum Vitae model Europass, adresată primarului oraşului Mizil;
– copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, însoţită de documentul original, pentru certificare;
– copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, însoţite de documentele în original, pentru certificare, sau copia legalizată a acestora;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, însoţite de documentele în original, pentru certificare;
– cazierul judiciar în original, aflat în termen de valabilitate ori o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia. pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei concursului – interviu);
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).

Concursul se va desfăşura în perioada 18.05.2020-21.05.2020 la sediul Primăriei Oraşului Mizil din Mizil, bd. Unirii, nr. 14, judeţul Prahova şi va consta în două etape succesive.
Etapele desfăşurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfăşurarea acestuia (Anexa 3), astfel:
1. selecţia dosarelor;
2. interviu.
Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidaţii care promovează etapa/proba anterioară.
Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate primarului Oraşului Mizil şi împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la secretarul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Mizil din Mizil, bd. Unirii, nr. 14, judeţul Prahova, până la data de 15.05.2020, ora 13.30.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare şi al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit şi depus în termenul prevăzut în anunţul de concurs, respectiv până la data de 15.05.2020, ora 13.30, inclusiv.
Atenţie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 15.05.2020, ora 13.30, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepţia situaţiilor în care candidaţii au depus în termen declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs. Comunicarea rezultatelor la selecţia dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins” iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis/respins”, la avizierul Primăriei Oraşului Mizil, respectiv pe pagina de internet a instituţiei – www.primaria-mizil.ro, în termenele prevăzute conform Calendarului de desfăşurare a concursului (Anexa 3).
După afişarea rezultatelor la fiecare dintre etapele concursului, respectiv selecţia dosarelor şi interviu, candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţie în termenele prevăzute conform Calendarului de desfăşurare a concursului (Anexa 3), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse va urma aceeaşi procedură specifică comunicării rezultatelor la etapele concursului, în termenele prevăzute în Calendar (Anexa 3).
Tematica şi Bibliografia (Anexa 4) este parte componentă a prezentului anunţ. Se va studia bibliografia actualizată la zi.

În cadrul interviului se testează cunoştinţele teoretice pe baza bibliografiei, abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admisi la selecţia dosarelor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru punctarea interviului sunt:
a) cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi „admis” la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, conform celor menţionate mai sus.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare şi documentele necesare se pot obţine la telefon: 0244-250027, în zilele lucrătoare, astfel: Luni – joi între orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.30 – 13.30.

Anexe la prezentul Anunţ:

1. Cerere de participare la concurs – model; PDF / DOC
2. Declaraţie consimţământ pentru eliberare extras cazier judiciar – model; PDF / DOC
3. Calendarul desfăşurării concursului; PDF
4. Bibliografia concursului. PDF

Având în vedere prevederile art.27 al.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi instituirea stării de alertă pe teritoriul României, se suspendă concursul aflat în derulare pentru ocuparea unui post vacant în cadrul proiectului MIZIL START UP PLUS.