Anunt pentru organizarea procedurii de Iicitatie publica cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului si str. Nicolae Balcescu – str. Cuza-Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 05.11.2021, in vederea închirierii unnatoarelor locurilor de parcare:
locurile 13, 14 si 41 in zona de resedinta 24 Ianuarie – Blajului,
locurile 32, 33, 37, 42, 49 si 79 in zona de resedinta Nicolae Balcescu – Cuza Voda
.
Atribuirea se va face conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat confonn HCL 39/28.02.2018.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la Primaria orasului Mizil, la Registratura, un dosar cu sina care sa contina mmatoarele documente in copie:

Persoanele fizice:
a) Cerere;
b) Documente privind domiciliul / rezidenţa, respectiv: B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere , act de donaţie sau moştenire;
c) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinta (ITP in vigoare la data organizarii licitatiei)
d) Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, Contract de comodat în formă autentică, cu excepţia rudelor de gradul I ;
e) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
f) Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă e cazul);
g) Adeverinta de la Serviciul de Impozite si taxe că nu deţine garaj sau contract de incl1iriere pentru suprafete de teren încheiat cu Primaria Aizil, în scopul construirii de garaje sau anexe;
h) Certificat de atestare fiscala de la Serviciul de Impozite si taxe;

Persoanele juridice:
a) Cerere;
b) Act de proprietate, contract de închiriere imobil;
c) Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;
d) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă ( ITP in vigoare la data organizarii licitatiei)
e) Ce1iificat de atestare fiscala de la Serviciul de Impozite si taxe;

Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe prop1ie răspundere de către solicitant.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 04 Noiembrie 2021 orele, 12:00

Avand in vedere situatia epidemiologica raportata pentru Orasul Mizil, in conditiile art. 5, al. 3, lit. A din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificarile si completarile ulterioare. licitatia se va desfasura in aer liber, la orele 13.00, in perimetml parcarii amenajate pentm zona de resedinta 24 Ianuarie – Blajului si orele
13.30 pentru zona de resedinta Nicolae Balcescu – Cuza Voda.

Participantii se vor prezenta in proximitatea locului de parcare pentm care intentioneaza sa liciteze.