Anunt publicitar Gradinita nr.1

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa profilului cumparatorului: https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de proiectare pentru “CONSTRUCTIA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAS MIZIL” (faza SF)
CPV: 71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
Descrierea contractului: Elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate si a documentatiilor pentru obtinerea de avize si acorduri pentru obiectul de investitii “Construc?ia si dotarea Gradinitei cu Program Normal nr. 1, Oras Mizil”.Studiul de fezabilitate va include, orientativ, urmatoarele lucrari identificate ca necesare: constructia unei gradinite cu 4 sali de grupa si dotarile aferente.
Valoarea estimata fara TVA: 21000.00 RON
Conditii contract: Data de începere a contractului va fi data semnarii de catre ambele parti. Termen pentru predarea documentatiei: 45 zile de la semnarea contractului. Platile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 transe, în baza facturilor emise de proiectant, dupa cum urmeaza: -50% dupa aprobarea studiului de fezabilitate de catre Consiliul Local al Orasului Mizil; -50% la primirea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional 2014-2020 sau primirea din partea Autoritatii de Management a Programului Operational Regional a deciziei de respingere, în cazul în care în motivatia respingerii nu sunt incluse aspecte ce tin de calitatea documentelor întocmite de proiectant. Plata facturilor va fi efectuata în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plata, în contul deschis la trezoreria proiectantului.
Conditii participare: Experienta similara: Proiectantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) a realizat un contract similar de elaborare a documentatiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrari de reabilitare, modernizare, extindere, constructie cladiri publice. Ofertele vor cuprinde urmatoarele documente: -Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); -Copie CUI; -Documente care demostreaza îndeplinirea cerintele de eligibilitate mentionate: documente care atesta realizarea în ultimii 3 ani a unui contract similar de elaborare a documentatiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrari de reabilitare, modernizare, extindere, construc?ie cladiri publice, copii contracte/extrase din contracte însotite de documente care demonstreaza îndeplinirea contractului, etc.; -Propunerea financiara (Formularul 2, inclusiv Anexa la Formularul 2).
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. Preturile care se compara în scopul întocmirii clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preturile sunt ferme si nu pot fi modificate. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 02.02.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. EVENTUALELE SOLICITARI DE CLARIFICARI SE VOR TRANSMITE IN TIMP UTIL PENTRU ELABORAREA RASPUNSURILOR LA ADRESELE INDICATE.Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului. Operatorii economici care doresc sa viziteze amplasamentul vor notifica autoritatea contractanta în vederea organizarii vizitei. Persoana de contact Petronela Sturz, telefon 0244-250551, 0744-153935, fax 0244-250551, e-mail petrosturz@yahoo.com. Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratura. Persoana responsabila: Petronela STURZ, Sef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com. Ofertele depuse la o alta adresa decât cea specificata mai sus, sau dupa data si ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 02.02.2018, ORA 13.00.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Servicii de proiectare pentru
“CONSTRUCȚIA ŞI DOTAREA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAŞ MIZIL”
(faza SF)