Anunt publicitate Gradinita Nr.5

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de proiectare pentru “REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAS MIZIL”(faza expertiza tehnica + SF)
CPV: 71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
Descrierea contractului: Elaborarea expertizei tehnice, a studiilor de teren, a studiului de fezabilitate si a documentatiilor pentru obtinerea de avize si acorduri pentru obiectul de investitii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 5, Oras Mizil”.
Valoarea estimata fara TVA: 60000.00 RON
Conditii contract: Data de începere a contractului va fi data semnarii de catre ambele parti. Termen pentru predarea documentatiei: 45 zile de la semnarea contractului. Platile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 transe, în baza facturilor emise de proiectant, dupa cum urmeaza: – 50% dupa aprobarea studiului de fezabilitate de catre Consiliul Local al Orasului Mizil; – 50% la primirea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional 2014-2020 sau primirea din partea Autoritatii de Management a Programului Operational Regional a deciziei de respingere, în cazul în care în motivatia respingerii nu sunt incluse aspecte ce tin de calitatea documentelor întocmite de proiectant. Plata facturilor va fi efectuata în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plata, în contul deschis la trezoreria proiectantului.
Conditii participare: -Experienta similara: Proiectantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) a realizat un contract similar de elaborare a documentatiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrari de reabilitare, modernizare, extindere, construc?ii cladiri publice. -Resurse umane: Consultantul va face dovada ca detine cel putin 1 expert tehnic, persoana fizica atestata pentru cerinta esentiala A1 – „rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie”, cu atestatele si autorizarile aflate în perioada de valabilitate. Ofertele vor cuprinde urmatoarele documente: -Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); -Copie CUI; -Documente care demostreaza îndeplinirea cerintele de eligibilitate mentionate: documente care atesta realizarea în ultimii 3 ani a unui contract similar de elaborare a documentatiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrari de reabilitare, modernizare, extindere, construc?ii cladiri publice, copii contracte/extrase din contracte însotite de documente care demonstreaza îndeplinirea contractului, etc.;copie atestat expert tehnic, persoana fizica pentru cerinta esentiala A1 – „rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie”, însotita de declaratia de disponibilitate din partea titularului (în original). -Propunerea financiara (Formularul 2, inclusiv Anexa la Formularul 2). Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 20 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va avea caracter ferm pe toata durata de realizare a contractului.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut. Preturile care se compara în scopul întocmirii clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preturile sunt ferme si nu pot fi modificate. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 02.02.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. EVENTUALELE SOLICITARI DE CLARIFICARI SE VOR TRANSMITE IN TIMP UTIL PENTRU ELABORAREA RASPUNSURILOR LA ADRESELE INDICATE. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului. Operatorii economici care doresc sa viziteze amplasamentul vor notifica autoritatea contractanta în vederea organizarii vizitei. Persoana de contact Petronela Sturz, telefon 0244-250551, 0744-153935, fax 0244-250551, e-mail petrosturz@yahoo.com. Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratura. Persoana responsabila: Petronela STURZ, Sef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail:petrosturz@yahoo.com. Ofertele depuse la o alta adresa decât cea specificata mai sus, sau dupa data si ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 02.02.2018, ORA 13.00.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Servicii de proiectare pentru
“REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAŞ MIZIL”
(faza expertiză tehnică + SF)

Clarificări 1
Clarificări 2