Anunt recrutare evidenta persoanei

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul public de evidenţa persoanei:
2 posturi
Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
-cunoştinţe operare PC.
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 15.11.2017, ora 10,00;
– interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 02.11.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografie

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, R;
Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

ANUNT IN FORMAT PDF