Anunt recrutare evidenta persoanei

RIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul public de evidenţa persoanei:
2 posturi
Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
-cunoştinţe operare PC.
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 15.11.2017, ora 10,00;
– interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 02.11.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografie

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, R;
Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

ANUNT IN FORMAT PDF

Rezultat selecție dosare de înscriere

Rezultat probă scrisă