ANUNŢ recrutare serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post

ANUNŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post

Condiţii de participare :

Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrație publică;
-cunoştinţe operare PC-nivel de bază.
Data desfăşurării concursului :

– proba scrisă în data de 28.03.2017, orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
– interviul în data de 04.04.2017 orele 10,00, la sediul Primariei oraşului Mizil.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 16.03.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografie

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr. 215/2001,(r1) a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
5. Legea 18/1991- privind fondul funciar, republicata, modificata si completata ulterior;
6.Ordonanța nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol si Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
7.HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
8. Legea 1/2000- pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere, solicitate cf. Legii 18/1991, rep., cu Normele metodologice de aplicare a acestei legi;
9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor ;
10.Legea nr.233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor ;
11. Legea nr.7/1996 rep.(1), cu modificarile si completarile ulteriore- Legea cadastrului si Publicitatii imobiliare ;
12. Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil- art.1836-1850;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

PRIMAR
SILVIU CĂLIN NEGRARU

anunt concurs cons deb afisare site