Anunt recrutare urbanism

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional principal – serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post

Condiţii de participare :

Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul amenajării teritoriului, urbanismului si autorizării construcțiilor, geodezie, cadastru;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 13.04.2017, orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
– interviul în data de 19.04.2017 orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 3.04.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244/250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modifcările și completările ulterioare;
-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;
-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții actualizată;
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

PRIMAR
SILVIU CĂLIN NEGRARU

anunt concurs urbanism