COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRAHOVA – HOTĂRÂREA nr„ 91 adoptată in cadrul şedinţei extraordinare din data de 21.10.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova:
Având în vedere:
– prevederile O.U.G. nr. 2112004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 1512005, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr. 149112004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc;
– ordinul Prefectului nr. 100 din 13.02.2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al OSU Prahova;
– Legea nr. 5512020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr. 109012021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 87418112020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările şi completările ulterioare;
– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Prahova din 21.10.2021 privind incidenţa cumulată la 14 zile, pe localităţi (U.A.T.), la data de 21.10.2021.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Ca urmare a adresei Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, se constată incidenţa cumulată la 14 zile, pe localităţi (U.A.T.), la data de 21.10.2021 prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea punerii în aplicare a măsurilor specifice fiecărui interval de referinţă al incidenţei cumulate la 14 zile, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României Începând cu data de 1O octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVJD-
19, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova.

Art.2. Măsurile specifice fiecărui interval de referinţă al incidenţei cumulate la 14 zile, prevăzute de H.G. nr. 1090/2021, cuprinse în Anexa 2 care face parte din prezenta hotărâre, se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, începând cu data de 22.10.2021 şi vor fi actualizate ori de câte ori situaţia o impune.

Art.3. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ­ teritoriale din judeţul Prahova vor informa persoanele fizice/persoanele juridice/autorităţile care au locuinţa/sediul social/punctul de lucru în unităţile administrativ-teritoriale cu privire la obligaţia respectării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1090/2021.

Art. 4. (1) În condiţiile art. 1 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1090/2021 şi ale Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în spaţiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spaţiile comerciale, precum şi în spaţii publice deschise: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spaţii comerciale, staţii pentru transportul în comun, pe o rază de 50 metri în jurul unităţilor de învăţământ pentru persoanele care staţionează în acest perimetru.
(2) În localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Sunt exceptate de -la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

Art.5. Cu data intrării în vigoare, îşi încetează aplicabilitatea prevederile altor hotărâri C.J.S.U. Prahova, contrare prezentei hotărâri.

Art.6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, va publica prezenta hotărâre pe site-ul instituţiei www.isuprahova.ro şi o va transmite Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ­ teritoriale din judeţul Prahova.

HOTARAREA Nr. 91

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 91

Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 91