Concurs angajare serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs conform Legii 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de : consilier, clasa I, grad profesional asistent- serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură-1 post.
Concursul se va desfăşura astfel :
– proba scrisă în data de 18.06.2019, orele 10,00,
– proba interviu în data de 21.06.2019 orele 10,00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti-specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau instalaţii pentru construcţii sau ingineria mediului;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei oraş Mizil.
Relaţii suplimentare la sediul din Mizil, Bd.Unirii, nr.14, nr. de telefon 0244-250027 int.38-compartiment resurse umane, e-mail primaria@primaria-mizil.ro.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarului public, republicată;
4. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
10. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor cu modificările și completările ulterioare;
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ANUNȚ ÎN FORMAT PDF

Centralizator nominal al rezulatatelor