concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu impozite şi taxe

ANUNŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în, oraşul Mizil, Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova

organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Şef serviciu, gradul II – serviciul 1 post
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 20.03.2018, orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
– interviul în data de 26.03.2018 orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
Acte necesare înscrierii la concurs:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)cazierul administrativ.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a III-a, le sediul Primăriei oraşului Mizil.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244/250027.

B I B L I O G R A F I E

Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX);
Legea nr.207/2015, Noul cod de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Centralizator nominal al rezulatatelor