CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, D.A.S. Mizil

În conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL

organizează

CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
REFERENT, Clasa III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului servicii sociale evaluare inițială, prevenire, monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al Direcției de Asistență Socială Mizil

Denumire funcție: funcția publică de execuție vacantă de referent
Clasă: III
Grad profesional: superior
Compartiment DAS: Compartiment servicii sociale evaluare inițială, prevenire, monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc

Durată de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:
➔ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute de art. 465, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

➔ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
– Vechime în specialitatea studiilor – 7 ani.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 02.12.2021, ora 10.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Data, ora și locul desfășurării interviului: 07.12.2021, ora 10.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 02.11.2021 – 22.11.2021

Persoană de contact: director executiv, Elena Daniela Toader
Date de contact: Telefon/fax: 0244/250020, e-mail – asistsociala@primaria-mizil.ro, Mizil, str. Blajului, nr. 5A

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare pentru înscrierea la concurs, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a Primăriei orașului Mizil (Direcția de Asistență Socială Mizil nu are site propriu) și la sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil, Prahova.

bibliografie

acte necesare inscrierii la concurs

atributii fisa postului

adeverinta vechime tip

formular inscriere

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor 24 Noiembrie 2021

Rezultatul probei scrise 02 Decembrie 2021

Rezultatul interviului 03 Decembrie 2021

Centralizator nominal al rezultatelor