concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Inspector, clasa I, grad profesional principal, birou impozite şi taxe : 1 post
Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 31.08.2017, ora 10,00;
– interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 21.08.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250027.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografie
Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, privind Normele de aplicare a Codului Fiscal;
Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa (M.O. nr. 466 din 25 iunie 2014);
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, (r2) M.O. nr.1066/17.11.2004) cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 127/2014, pentru aprobarea instructiunilor privind aprobarea procedurii de angajare a raspunderii solidare;
OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DESCĂRCARE .PDF