Concurs de recrutare: serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură – 1 post

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional superior- serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post

Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor şi construcţiilor;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
Data desfăşurării concursului :

– proba scrisă în data de 01.11.2017, orele 10,00, la sediul Primăriei oraşului Mizil.
– interviul în data de 06.11.2017 orele 10,00, la sediul Primariei oraşului Mizil.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 19.10.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244/250020.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naştere.
10) Copia livretului militar, dacă este cazul.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografie
Bibliografie concurs
1. Legea Nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea Nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;
3. Legea Nr.215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;
5. H.G.R Nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea Nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul MDRL Nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G.R Nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. H.G.R Nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare, expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
11. Legea Nr.98/2006, privind achizitiile publice;
12. H.G Nr.395/2006, norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru;
13. Legea Nr.24/2007 privind reglementarea si distribuirea spatiilor verzi din intravilanul locatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea Nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

anunt concurs cons sup urbanism FISIER .PDF CLICK AICI