concurs inspector, clasa I, grad profesional superior- serviciul impozite şi taxe locale-1 post

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova

organizează concurs conform Legii 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de : inspector, clasa I, grad profesional superior- serviciul impozite şi taxe locale-1 post.
Concursul se va desfăşura astfel :
– proba scrisă în data de 31.01.2019, orele 10,00;
– proba interviu în data de 05.02.2019 orele 10,00.
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei oraş Mizil.
Relaţii suplimentare la sediul din Mizil, Bd.Unirii, nr.14, nr. de telefon 0244-250027 int.38-compartiment resurse umane, e-mail primăria@primaria-mizil.ro.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarului public, republicată;
4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
7. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
8. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
9. Ordinul nr. 127/2014, pentru aprobarea instructiunilor privind aprobarea procedurii de angajare a raspunderii solidare;
10.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ANUNȚ IN FORMAT .pdf

E R A T Ă

Rectificarea anunţului Primăriei oraşului Mizil pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior-serviciul impozite şi taxe locale, astfel:

-în loc de:
„ Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.“
se va citi:
„Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 7 ani”
Restul anunţului rămâne neschimbat.

rectificare-anunt-functii-publice site.doc

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei de execuţie de inspector, grad profesional superior din cadrul serviciului impozite şi taxe locale

Centralizator nominal al rezultatelor