Concurs pentru ocuparea postului de administrator/director general la S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil

Consiliul Local Mizil, în calitate de asociat unic al S.C. SALUB INTERSERV S.R.L. organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator/director general la S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil.
Durata mandatului : 4 ani
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile obligatorii de participare la concursul de selecţie a administratorilor pentru persoane fizice sunt următoarele:
– să nu figureze pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora, prezentând dovada eliberată de Oficiul Registrului Comerţului;
– să declare pe propria răspundere că:- nu vor avea calitatea de administrator şi la o alta societate comercială/regie autonomă concurenta sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care sunt numiţi administratori;- nu deţin acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea, la o societate comercială concurenta sau care are acelaşi obiect de activitate.
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă ȋn domeniul juridic, economic sau tehnic;
b) cel putin 5 ani vechime in munca si experienţă în functie de conducere de minim 3 ani, dovedita cu copie dupa carnetul de munca sau adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ;
c) cunostinte operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:
-01 martie 2021, ora 16,00 : data limită pentru depunerea dosarelor.
-10 martie 2021, ora 10,00 : proba scrisă.
-15 martie 2021, ora 10,00 :proba interviu.
Locul de desfăşurare al concursului: Primăria oraşului Mizil, Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judetul Prahova.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Mizil, Bd.Unirii, nr.14, judeţul Prahova, compartiment resurse umane, telefon 0244/250027, interior 38.

bibliografie administrator salub