Concurs promovare în grad profesional superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil

Având în vedere:
– Prevederile art. 31, alin. 2 – 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 125 – 128 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 476 – 479 și ale art. 618 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioarte;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL
ORGANIZEAZĂ

CONCURS de promovare în grad profesional superior în cadrul Compartimentului incluziune socială, evidență beneficii sociale, analiză statistică și indicatori asistență socială al Direcției de Asistență Socială Mizil

Data examen:
– Probă scrisă – 16.08.2021, ora 10.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil, str. Blajului, nr. 5A, Mizil
– Interviu – 18.08.2021, ora 10.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil, str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Condiții:
– Vechime în gradul profesional în care este încadrat funcționarul public de cel puțin 3 ani;
– Obținerea unui număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau existența unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore de studiu în ultimii 3 ani de activitate;
– Obținerea calificativului ”bine” de cel puțin două ori în ultimii trei ani la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public;
– Inexistența în cazierul administrativ a unei sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioarte;

Data până la care se pot depune dosarele este 03.08.2021, ora 16.30, la sediul DAS Mizil.

Date de contact:
Sediul Das Mizil, str. Blajului, nr. 5A
Telefon/Fax – 0244/250020
E-mail: asistsociala@primaria-mizil.ro
Persoană de contact – Elena Daniela Toader, director executiv

Documente necesare dosarului pentru examen de promovare în grad profesional superior:
– adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
– dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore de studiu în ultimii 3 ani de activitate;
– formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie:

– Constituția României – actualizată;
– Codul Administrativ al României – OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile I și II ale Părții a VI-a;
– OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
– OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Atributiile postului inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment incluziune socială, evidență beneficii sociale, analiză statistică și indicatori asistență socială

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor 04.08.2021

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Centralizator nominal al rezultatelor