Convocarea Consiliului Local Mizil în ședință de ȋndata pentru data de 31.03.2020

Primarul orasului Mizil , dl. Negraru Silviu Calin ;
In conformitate cu prevederile :
– art.2, alin.2 lit.a și e, art.6, anexa VII, art.50 și 51 alin.1 din Decretul nr.195 din 16martie2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
– art.6 din Ordonanta militara nr.4/29.03.2020;
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 134 , alin (4) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019
DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa de ȋndata a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 31.03.2020, orele 15,00, avand urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea si suplimentarea statului de functii al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia “Mizil, prin includerea unui post suplimentar de medic pneumolog ȋn cadrul Dispensarului TBC Mizil ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea listei de investitii la Spitalul Orasenesc “Sfanta Filofteia “Mizil;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor dezinfectante necesare actiunilor de dezinfectie pentru toate blocurile de locuinte situate pe raza administrativ teritoriala a orasului Mizil ;
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Consilierii locali sunt invitați sa studieze proiectele depuse și după caz să formuleze amendamente asupra acestora, în condițiile legii. Amendamentele formulate care pot fi de formă său de fond vor fi transmise în scris pe adresa de corespondență electronică .
Art.4 Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili prin membrii acestora modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor trimite pe adresa de corespondență electronică (primaria@primaria-mizil .ro) ;
Art.5 Votul va fi exprimat prin corespondență electronică la adresa primaria@primaria-mizil.ro până cel târziu, la data de 31.03.2020,ora. 15,30.
Art.6 Neexprimarea votului electronic pentru proiectele supuse adoptării ȋn termenul stabilit, se consideră absență nemotivată de la lucrările ședinței consiliului local .
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.8 Secretarul general se va îngriji de pregătirea materialelor,
comunicarea acestora în forma prevăzută mai sus, urmărirea realizării votului și a condițiilor pentru buna desfășurare a ședinței consiliului local .
Art.9 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova.