Convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinara ȋn data de 30.04.2020

Primarul orasului Mizil , dl. Negraru Silviu Calin ;
In conformitate cu prevederile :
– art.2, alin.2 lit.a și e, art.6, anexa VII, art.50 și 51 alin.1 din Decretul nr.195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
-Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 134 , alin (1) lit a , alin (2) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019
DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinara a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 30.04.2020, orele 13,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea proceselor verbale din data de 27.02.2020, 31.03.2020 și 13.04.2020 ;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2020, a Planului de asigurare cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2020 precum şi Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2019;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. B-dul. Gării, nr.80, județul Prahova, având numărul cadastral 22574;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 206mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Traian Vuia, nr.17, T16, Cc262;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire platformă beton armat, amplasare, construcție, reabilitare și modernizare ansamblu containere cu destinația birouri și arhivă în incinta Spitalului orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil” precum și indicatorii tehnico economici pentru „Extindere instalație utilizare gaze naturale”;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Tase Dumitrescu, nr.47, județul Prahova, având numărul cadastral 20034;
7.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021;
8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 99,25mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Agatha Bacovia, nr.21;
9.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia „Mizil .
10.Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil .ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 30.04.2020 , orele 13,00. ;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil .ro) pana pe data de 29.04.2020, orele 16,30. Cetatenii care se ȋnscriu vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris , prin intermediul presedintelui de sedinta .
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .