Convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 10.01.2020

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile art.134, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 10.01.2020, orele 10.00, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2020;