D I S P O Z I Ţ I E Privind convocarea Consiliului Local al oraşului Mizil în şedinţă extraordinară din data de 30.10.2020, orele 11.00 la Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;

Având în vedere Ordinul nr.393/22.10.2020al Prefectului Judeţului Prahova privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Mizil și Încheierea pronunțată de Judecătoria Mizil din data de 13 octombrie 2020, în dosarul nr. 2803/259/2020, definitivă, prin care au fost validate 17 mandate de consilieri locali, declarați aleși la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020;

In conformitate cu prevederile :

– art. 123, 124, din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:

ART. 1 – Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 30.10.2020, orele 11.00, la Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, având următoarea ordine de zi:

Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire din data de 21.10.2020;
Alegerea preşedintelui de şedinta;
Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
Alegerea viceprimarului;

ART. 2 – Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .