D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 25.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În conformitate cu prevederile:
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021
În temeiul: art.139, alin. (5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, art. 134, alin.(4) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 și art.196, alin.(1) lit,b) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 25.03.2021, orele 09.00, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Mizil” încheiat cu Consiliul Județean Prahova și Unitatea administrativ-teritorială Gura Vadului;
Art.2. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 25.03.2021, orele 09.00;
Art.4 – Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 25.03.2021, orele 08.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .