D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 12.03.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:

ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 12.03.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B Clădiri publice.
2. Proiect de hotărâre privind redarea în administrarea Spitalului Orășenesc„Sf. Filofteia” Mizil, a imobilului în suprafata de 47,41mp, situat în orasul Mizil, str. Spitalului, nr 21, proprietatea publica a orasului Mizil