D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 16.09.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.133, alin.(2), țit.a), emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 16.09.2019, orele 14.00, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil pe anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orasului Mizil.