D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinare din data de 08.01.2021

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile art.133, alin. (2) și art.134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 08.01.2021, orele 10,00, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii din sectorul administrației publice locale și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice locale pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale “SALUB INTERSERV” S.R.L.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 08.01.2021, orele 9.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 07.01.2021, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .