D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 23.04.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 23.04.2019, orele 14.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal din data de 28.03.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 18 mp, situată în Mizil, str. Blajului nr. 3-5, proprietate publică a oraşului Mizil, în vederea extinderii spaţiului comercial;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor cu asistența juridică și asistența medicală pentru victimele violenței domestice;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/28.06.2018 prin care s-a aprobat scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 229mp situată în Mizil, Tarla 43, parcela 1502/1, teren proprietate privată a Oraşului Mizil;
6.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc„Sfânta Filofteia” Mizil;
7. Diverse.