D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.02.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:

ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 28.02.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 31.01.2019 și 12.02.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2018 ale bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova;
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă pentru Organizaţiei PRO România – filiala Mizil pentru sediul organizaţiei;
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 160 mp situat în Mizil, str. Aurel Vlaicu, fn;
6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru aprobarea contribuției de 10% din bugetul local pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil;
7. Diverse.