D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.03.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 28.03.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 28.02.2019 și 12.03.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de biolog debutant din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil ;
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă pentru Organizaţiei PRO România – filiala Mizil pentru sediul organizaţiei;
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante grad superior în funcţii publice de grad inferior existente în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 3 m2, situată în Mizil, str. Cuza Vodă, nr.9, bl. 34 , sc.B, , ap. 22, parter Tarla 57, parcela Cc1851 teren proprietate privată a oraşului Mizil;
6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a spațiului cu destinația de cabinet medical în suprafață de 9,45mp, proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil) ;
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a spațiului cu destinația de cabinet medical în suprafață de 16,73mp, proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil);
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 15mp, situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela Cc 867, teren proprietate privată a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter provizoriu;
9. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 1240 mp situat în Mizil, str. Decebal, Tarla 42, parcela din A 1438, cu destinația de cale de acces;
10. Diverse.

PRIMAR, AVIZAT
SECRETAR,
Negraru Silviu- Călin jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.03.2019_
Nr. 193