D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 29.01.2020

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile art.133, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:

ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 29.01.2020, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 23.12.2019 și 10.01.2020;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-20121 din Orașul Mizil, județul Prahova;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 3mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Bradului, nr.17, județul Prahova, având numărul cadastral 22260;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al anului 2019;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2020;
8. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei, în orașul Mizil, pe anul 2020;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2020;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2020-2023;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public;
12. Diverse.