D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 30.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În conformitate cu prevederile:
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021
În temeiul: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului și art.196, alin.(1) lit,b) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 30.03.2021, orele 13.00, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal din data de 25.02.2021;
2. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Orașului Mizil a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Orașului Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de medici specialiști din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de Şef Secție Medicină Internă la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
5. Proiect d hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui. Gheorghe Daniel domiciliat în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.27, judeţul Prahova;
6. Proiect de hotărâre privind ȋnregistrarea ȋn patrimoniul public al orasului Mizil a obiectivului de investitii “Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil”, situat în Orașul Mizil, județul Prahova;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Mizil;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului de iluminat public delegat din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Mizil;
11. Diverse.
Art.2. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 30.03.2021, orele 12.00;
Art.4 – Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 30.03.2021, orele 10.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .