D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 30.05.2019

D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 30.05.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 23.04.2019 și 09.05.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2018, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2019, a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil precum şi Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei investiţiilor care se regăsesc în planul de investitii pe anul 2019 la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Mizil de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post cu 1/2 de normă de medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea publică a Oraşului Mizil a suprafeţei de teren de 1.749 mp ( diferență teren internat Școala nr.1) situat în Mizil, str. Mihai Bravu,fn;
6. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică de nivel superior existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil;
7. Diverse.