D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 30.09.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.133, alin.(1), emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 30.09.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 31.07.2019, 09.09.2019 și 16.09.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în linia de gardă specialitatea pediatrie, pe perioadă determinată, a D-nei. Dr. Dana Ispas, medic specialist, specialitatea boli infecțioase, la Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul I al anului 2019;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil pentru anul şcolar 2019 – 2020;
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 11 m2, situată în Mizil, str. Mihail Kogălniceanu, nr.8,Bl.4,ap.4 teren proprietate privată a oraşului Mizil;
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de concesiune încheiate între Orașul Mizil și cabinetele medicale pentru spațiile situate în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil);
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 20 mp, situat pe DE 577 la limita județului Buzău pentru amplasarea Semnalului de intrare în județ către Consiliul Județean Prahova;
10. Diverse.