D I S P O Z I Ţ I E privind declararea zilei de 10 decembrie 2020, zi de doliu pe raza Orașului Mizil

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155, alin (1),lit.e) si ale art.196 alin (1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
D I S P U N E :
Art. 1. Se declară ziua de 10 Decembrie 2020 – zi de doliu pe raza Orașului Mizil, în memoria Doamnei doctor Margareta Ciornei.
Art. 2. Toate instituțiile și autoritățile publice, partidele politice, instituțiile de învățământ și de cultură de pe raza orașului Mizil sunt obligate ca, în ziua comemorării sa arboreze Drapelul de Stat al României în bernă.
Art.3. În ziua de 10 Decembrie se interzice desfășurarea de activități cultural – artistice sau sportive pe raza orașului Mizil.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însarcinează instituțiile publice, partidele politice și instituțiile de învățământ și de cultură de pe raza orașului Mizil.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija Biroului administraţie publică locală, instituțiilor publice de pe raza orașului Mizil şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova.