Denumire contract: Servicii de consultanţă pentru elaborarea şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Servicii de consultanţă pentru elaborarea şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13
Data limita depunere oferta:
19.07.2018
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV:79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
Valoare estimata:
130.000,00 RON
Descriere contract:
Elaborarea și depunerea cererii de finanțare și documentelor anexe pentru proiectul “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Conditii referitoare la contract:
Data de începere a contractului va fi data semnării de către ambele părţi. Termen maxim de transmitere a proiectului prin MySMIS: 30.08.2018. Acest termen poate fi modificat în cazul în care Autoritatea de Management decide asupra modificării termenului de depunere. Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 tranşe, în baza facturilor emise de proiectant, după cum urmează: – 15% valoarea contractului după transmiterea aplicației în MySMIS; – 85% valoarea contractului după primirea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 În cazul neaprobării proiectului, consultantul desemnat va primi numai tranşa iniţială de 15% din valoarea contractului. Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria consultantului.
Conditii de participare:
– Operatorul economic trebuie să facă dovada înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prin furnizarea certificatului constator emis de ONRC. – Experienţă similară: Consultantul trebuie să demonstreze că a prestat, în mod corespunzător servicii de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, constând în servicii de consultanță pentru elaborarea a minim 3 cereri de finanțare pentru proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 de entităţi de drept public şi că a trecut de cele 2 faze de evaluare (conformitate administrativă şi eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară) pentru cel puţin un proiect depus de o entitate de drept public în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. – Resurse umane: operatorul economic va face dovada disponibilitătii următoarelor resurse umane: manager de proiect, expert tehnic, expert financiar și expert accesare fonduri europene, pentru realizarea contractului, prin furnizarea declaraţiilor de disponibilitate ale acestora, în original, însoţite de CV-uri Europass și documente care susțin informațiile din CV (diplome, certificate, adeverinţe, etc.).
Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare (eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari), vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Servicii de consultanţă pentru elaborare și depunere proiect „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 19.07.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

Clarificare