DIRECȚIA de ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL organizează examen de promovare în grad profesional pentru postul de psiholog din cadrul Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

Denumire funcție: funcția contractuală de execuție de psiholog, 1 post
Clasă: I
Grad profesional: principal
Compartiment DAS: Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

Durată de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Data, ora și locul desfășurării examenului: 29.12.2021, ora 09.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Bibliografia și tematica examenului de promovare
➢ Constituția României;
➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI (Titlul l, Titlul ll)
➢ O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și snacționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
➢ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
➢ Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
➢ Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
TEMATICĂ:
1. Teoriile dezvoltării umane
2. Atașamentul
3. Standarde/teste de evaluare a dezvoltării psihomotorii, evaluarea inteligenței la copil și adolescent
4. Retardare mentală – condiții de definire, caracteristici, linite psihomotrice
5. Tulburări globale de dezvoltare – condiții de definire, caracteristici, instrumente psihologice de evaluare
6. ADHD – condiții de definire, instrumente psihologice de evaluare
7. Consilierea familiei aflată în impas
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ (privind tematica):
1. Arcan P./Ciumăgeanu D – ”Copilul deficient mintal” – Editura Facla, 1980
2. Dobrescu Iuliana – ”Manual de psihiatrie a copilului și adolescentului” – Editura Medica, 2010
3. Sion Grațiela – ”Psihologia Vârstelor” – Editura Fundației România de Mâine, 2003
4. Verza E./Verza F. – ”Psihologia Copilului” – Editura Trei, 2017
5. Dafinoiu I./EneaV. – ”Manualul Psihologului Clinician” – Editura Polirom 2017
6. Bentu Doinița/Piroiu Alexandra Cristina – ”Copii aici, părinți dincolo…” – Editura Lux Libris, 2012
7. Luca Cătălin/pascrau Gheorghe – ”Managementul furiei (pre)adolescenți” – Editura Universitatea Al. I. Cuza Iași – 2017
8. Dr. Christopher Green/DR. Kit Chee – ”Să înțelegem ADHD” – Editura Aramis, 2009
9. Barkley Russell A .- ”Copilul dificil” – Editura Ascred 2011
10. Năstasa Laura – ”Consilierea familiei aflată în impas” – Editura Eikon 2015

Examenul va consta într-o probă scrisă organizată la data de 29.12.2021, la sediul DAS Mizil. Comisia de examinare va stabili subiectele în conformitate cu prevederile legale și va nota lucrarea scrisă în funcție de următoarele criterii:
– cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
– abilități de comunicare;
– capacitate de sinteză;
– complexitate, inițiativă, creativitate.
Punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 puncte. Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.
Candidatul nemulțumit de rezultatele examenului de promovare poate contesta rezultatul în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Rezultatul examenului de promovare 29 decembrie 2021