DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință de îndată ȋn data de 09.12.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 134, alin (4) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 09.12.2020, orele 15.00, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, ȋn vederea atribuirii prin inchiriere a locuintelor sociale din orasul Mizil, persoanele si familiilor aflate in lista de prioritati aprobata prin HCL nr.100/26.11.2020
2. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Orașul Mizil prin Consiliul Local Mizil a cesiunii celor 190 părți sociale deținute de Comuna Baba Ana la SC SALUB INTERSERV SRL Mizil, ce reprezintă 21,11% din capitalul social al societății;
3. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune directă a activităților de salubrizare către SC SALUB INTERSERV SRL Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, a imobilelor situate în intravilanul UAT Mizil, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – PNCCF.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 09.12.2020, orele 13.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 09.12.2020, orele 10.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .