DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință de îndată ȋn data de 13.05.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– art.2, alin.2 lit.a și e, art.6, anexa VII, art.50 și 51 alin.1 din Decretul nr.195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
-Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 134 , alin (1) lit a , alin (4) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 13.05.2020, orele 13,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului “Mai bine pentru toţi – Incluziune socială pentru romii din Mizil”, cod PN1015.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil .ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 13.05.2020 , orele 13,00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil .ro) pana pe data de 13.05.2020, orele 10.00. Cetatenii care se ȋnscriu vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris, prin intermediul presedintelui de sedinta .
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro